Showcase: PC Version | PDA Version
Laws & Social welfare
ลดเงินสมทบประกันสังคมปี 2555
กรมการจัดหางาน… สรุปตำแหน่งงานว่างเดือน มีนาคม 2552 ลดลง
แรงงานหญิง
วันหยุด วันลา
นายจ้างไม่มีสวัสดิการใดๆ เลยจะทำอย่างไร
สปส. จัดพิธีลงนามกับ 5 บริษัท จัดการกองทุนย่อยภายในประเทศ
ขอบเขตของ สัญญาจ้างแรงงาน
ลักษณะเฉพาะ สัญญาจ้างแรงงาน
ความสิ้นสุด ของ สัญญาจ้างแรงงาน
ความสัมพันธ์ ภายหลัง สัญญาจ้างแรงงาน สิ้นสุด
สปส.เตือนนายจ้าง ระวังภัยเพลิงไหม้ ช่วงหน้าร้อน
สปส.ชวนผู้ประกันตนร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2552 ในวันที่ 1 พ.ค. นี้
โครงการต้นกล้าอาชีพ โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สปส.จ่าย “เช็คช่วยชาติ” 20 เม.ย.- 15 มิ.ย. 52 ในวันและเวลาราชการ
ภาษีคณะบุคคล
อย่าหลงเชื่อ...มีผู้ใช้เบอร์โทร.เลขาธิการสปส.แอบอ้างคืนเงินประกันสังคม
15 - 19 เม.ย. นี้ สปส. เปิดทำการ ผู้ประกันตนรับ เช็คช่วยชาติ ได้
ค่าชดเชย...ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
เตือนเรื่องค่าปรับ กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เมื่อพ้นกำหนดเวลา
สปส. พร้อมมอบ “เช็คช่วยชาติ”รอบ 2 และ 3 ในวันที่ 5-8 เมษายน 52
สงกรานต์นี้ สปส. เตือนผู้ประกันตนพกบัตรรับรองสิทธิฯ ติดตัว
สปส.เพิ่มความสะดวกในการรับ เช็คช่วยชาติ ผู้ประกันตนมอบอำนาจได้
เงินโบนัส, เงินค่าน้ำและเงินค่าไฟที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นเงินค่าจ้างที่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นค่าชดเชยหรือไม่?
เงินเบี้ยเลี้ยง ค่าตำแหน่ง ค่ารถ ค่ารับรอง เป็นค่าจ้างหรือไม่?
การคลอดบุตรของลูกจ้าง...ได้รับการคุ้มครองอย่างไร
ข้อตกลงห้ามทำงานกับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้าง หลังจากพ้นจากการเป็นลูกจ้างหรือเลิกสัญญาจ้างกันแล้ว บังคับได้หรือไม่
นายจ้างจะจับลูกจ้างที่กระทำความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์สินของนายจ้างได้หรือไม่
ระหว่างถูกพักงานลูกจ้างมีสถานะอย่างไรและลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนหรือไม่!!!
ระหว่างถูกพักงานลูกจ้างมีสถานะอย่างไรและลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนหรือไม่!!!
สัญญาจ้างขัดข้อบังคับได้หรือไม่
ปฎิทินภาษีอากร
นายจ้างจัดให้ไปอบรมต่างประเทศ 2 สัปดาห์แต่ต้องทำงานกับบริษัทอย่างน้อย 3 ปี คุ้มหรือไม่
การเลิกจ้างเนื่องจากลูกจ้างบกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรงเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม
ค้ำประกันให้ผู้อื่นมีผลอย่างไรเมื่อเค้าเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนตำแหน่ง
นายจ้างมีอำนาจย้ายตำแหน่งลูกจ้างได้ถ้าไม่ลดตำแหน่งและไม่ลดค่าจ้าง
นายจ้างจะริบเงินประกันจากลูกจ้างที่ลาออกก่อนกำหนดได้หรือไม่ ?
เมื่อศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าการเลิกจ้างเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมก็ต้องปฏิบัติตาม พรบ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา 49
อย่างนี้ถือว่า “เลิกจ้าง”
สัญญาห้ามพนักงานไปทำงานกับนายจ้างใหม่ มีผลบังคับได้เพียงใด?
ข้อพิพาทแรงงาน กับ ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้
สวัสดิการที่จ่ายตอบแทนเมื่อลูกจ้างไม่ได้ทำงาน ( Pay for time not work )
ความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
ขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
การฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นที่สุด
การทำสัญญาขัดแย้งกับข้อตกลง
ฎีกาน่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
แนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
ความสำคัญของกฎหมายแรงงานไทย
บุษบาผู้น่าสงสาร
หญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่

1 | 2 | 3 | Next
Job Seeker
ID:
PW:


Register as member
Forget ID/Password
Add to Favorites Set to the webpageThaijobcenter.com
© 2009 Executive Search Services Co.,Ltd. All Rights Reserved.
21st Floor, Silom Complex Building, 191 Silom Road, Silom, Bangkok 10500 Tel. 02-231-3940 Fax. 02-231-3662