Showcase: PC Version | PDA Version
3 ห่วง 2 เงื่อนไข สร้างคนอย่าสมดุล

3 ห่วง 2 เงื่อนไข สร้างคนอย่าสมดุล

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาสร้างคนให้มีสุขในชีวิตการทำงาน

หลักคุณธรรม เริ่มได้จากผู้นำ สู่การเติบโตที่ยั่งยืนและมั่นคง

องค์กรสุขภาพดีจับคู่ความพอเพียง ไม่ใช่แค่คนเก่ง แต่จรรยาบรรณต้องสูงด้วย

เผยผู้บริหาร HR ต้องคำนึงถึง นี่คือเนื้อแท้ของการจัดการบริหารงานบุคคล

การเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในเชิงธุรกิจ จุดเริ่มต้นที่สำคัญมาจาก “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” แต่ที่ผ่านมา ด้วยกระแสของโลกาภิวัฒน์ ก่อให้เกิดการแข่งขันรุนแรง พนักงานมุ่งสร้างแต่ผลงาน

พฤติกรรมของพนักงานหลายคนเริ่มเปลี่ยนไป เห็นแก่ตัวมากขึ้น คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมน้อยลง มองแต่เพียงผลงานที่เกิดขึ้นตรงหน้า โดยไม่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน

ความรู้คู่คุณธรรม
ภูมิคุ้มกันขององค์กร

ด้วยเหตุนี้ ผศ.ดร.จิรประภา อัครบวร คณะบดี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) จึงมีแนวคิดที่จะนำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในแง่ของการพัฒนามนุษย์และพัฒนาองค์การ ในรูปของงานวิจัย เพื่อให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่เป็นเพียงแนวคิดหรือทฤษฎีที่ยากต่อการปฏิบัติอีกต่อไป

"คนพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกันมาก แต่พอพูดแล้วก็เหมือนกับเป็นเพียงแนวคิด หลายคนอาจยังมองภาพไม่ชัดเจน ว่าเวลาปฏิบัตินั้นทำอย่างไรบ้าง" ผศ.ดร.จิระประภา กล่าว

ทั้งนี้ ดร.วิชัย อุตสาหจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งได้ทำการวิจัยพฤติกรรมคนทำงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวว่าตามหลักแล้ว ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงที่ประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ซึ่ง 3 ห่วง ประกอบไปด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผลและการมีภูมิคุ้มกันตนเอง ส่วน2 เงื่อนไข คือ ความรู้และคุณธรรม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ต้องมาควบคู่กันเสมอ จะขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้ อย่างเช่น องค์กรใดที่มีคุณธรรม องค์กรนั้นย่อมมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่ง

ในแต่ละขั้นตอนของการทำงานคนๆหนึ่ง สามารถนำทฤษฎีนี้ไปใช้ได้เสมอ ตัวอย่างเช่น ในขณะประชุม ต้องมีการฟังเหตุผล การสื่อสาร การมีภูมิคุ้มกันก็คือ การอย่าด่วนตัดสินใจ ต้องสามารถคำนวณสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างรอบคอบ ภาวะผู้นำแบบเศรษฐกิจพอเพียงก็สามารถทำได้เช่นกัน เช่น การใช้ความยุติธรรมในการตัดสินเรื่องต่างๆ เปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากรอบด้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย การตัดสินใจต้องมีหลักการยอมรับชัดเจน

ซึ่งหลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช้ได้กับพนักงานในทุกๆองค์กรทั้งไทยและเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่สะท้อนความเป็นจริงของชีวิต ซึ่งเดิมทีเรามักเชื่อทฤษฎีทางฝั่งตะวันตก ซึ่งถ้าพิจารณาอย่างถ่องแท้แล้ว เศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทฤษฎีทางวิชาการได้อย่างหลากหลาย

อีกทั้งมิติของเศรษฐกิจพอเพียงยังสามารถเข้าได้กับทุกระดับ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ว่ามีแนวทางการดำเนินชีวิตและการทำงานอย่างไร ระดับกลุ่มคน คือมีความเชื่อ ค่านิยม ในการทำงานเป็นอย่างไร หรือในระดับองค์กรว่าเป็นองค์กรที่มีสุขภาพดีหรือไม่

จริยธรรม คุณธรรม
เงื่อนไขจ่ายค่าตอบแทน

ด้าน ผศ.ดร.กัลยาณี คูณมี ผู้อำนวยการหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การภาคพิเศษ กล่าวถึงการวิจัยในเรื่องการบริหารค่าตอบแทนและเรื่องจริยธรรมว่า ในเรื่องการบริหารค่าตอบแทน ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความยุติธรรมทั้งภายในและภายนอกองค์การ ร่วมกับประสิทธิภาพของการบริหารค่าตอบแทน จากการทำวิจัยพบว่าหากอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและประสิทธิภาพ จะส่งผลให้พนักงานมีความพึงพอใจที่สูงขึ้นในเรื่องของค่าตอบแทน

จริยธรรมคือสิ่งที่องค์กรต้องสร้างเป็นพื้นฐานให้เกิดขึ้นในการทำงาน ต้องตระหนักว่าหากไม่มีจริยธรรมแล้ว ธุรกิจมักจะมีผลประกอบการที่หวือหวาในบางช่วง แต่ในท้ายที่สุดแล้วก็เลิกกิจการไป ทำให้คนในองค์กรไม่มีความสุขในการทำงาน ขาดความผูกพันกับองค์กร ไม่มีจิตสำนึกที่จะรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งเหล่านี้ถือเป็นผลกระทบที่รุนแรงกว่า

ผศ.ดร.กัลยาณี ยังกล่าวว่า จริยธรรมภายในองค์กร แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่เห็นชัดเจน เช่น การมีจรรยาบรรณ การมีคณะกรรมการ มีการเขียนออกมาว่ามีนโยบายการทำงานอะไรบ้าง และรูปแบบที่ไม่ชัดเจน ซึ่งเป็นลักษณะสะท้อนถึงภาวะความเป็นผู้นำ สะท้อนถึงการบริหารจัดการ วัฒนธรรมภายในองค์การ ว่าองค์การนั้นยึดหลักจริยธรรมมากน้อยแค่ไหน

นอกจากนี้ผลการวิจัยในเรื่องจริยธรรมกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน นั้นผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่ง พิจารณาจาก 3 เรื่อง คือ ความสุขในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์กร และจิตวิญญาณต่อส่วนรวม โดยได้ข้อสรุปว่าทั้ง 3 ปัจจัยมีความสัมพันธ์กัน และเป็นไปในลักษณะรูปแบบที่ไม่ชัดเจน กล่าวคือ เป็นเน้นการปฏิบัติจริงไม่ใช่เพียงเขียนไว้ที่ฝาผนัง

แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบที่ชัดเจนก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อกำหนดเอาไว้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ เป็นการสื่อสารให้กับพนักงานได้เห็นชัดเจน แต่แค่นั้นยังไม่พอ ยังต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ไม่ใช่ดีแต่พูดเพียงอย่างเดียว พร้อมทั้งมีการเปรียบเทียบถึงการตระหนักเรื่องจริยธรรม ระหว่าง HR manager กับ Marketing Manager พบว่า ผู้บริหารด้านบุคคลจะตระหนักเรื่องของจริยธรรมและผลกระทบที่นำไปสู่คุณภาพชีวิตดีกว่า มากกว่าทางด้านผู้บริหารทางด้านการตลาด

ผศ.ดร.จิรประภา กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อสองปีที่แล้วได้จัดการสัมมนาเรื่อง องค์การสุขภาพดี จริงๆแล้วองค์กรที่Hight perfome ส่วนใหญ่มักเป็นองค์กรที่ Unhealthy ไม่ยั่งยืน ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งองค์การสุขภาพดีต้องแสดงให้เห็นถึงการสร้างสมดุลของระหว่าง สุขภาพองค์การ สุขภาพของคน และสุขภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถไปด้วยกันได้ดีกับองค์การสุขภาพดี

คน-องค์กรสร้างสมดุล
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน

ภายใต้หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เช่นเงื่อนไขความรู้ หรือการสรรหาคน ต้องการสรรหาคนที่มีความรู้สูง มีความสามารถ ผลิตผลงานได้เป็นอย่างดี แต่ภายใต้เงื่อนไขการพัฒนาคุณธรรมคู่ความรู้ บุคลากรที่เราสรรหาและ พัฒนาต้องใช่แค่ High performer,High potential แต่ต้องส่งเสริมให้เขาเป็น High ethics and value ด้วย ซึ่งเป็นโมเดลของฝั่งตะวันตก ที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงเพราะไม่ใช่แค่เน้นด้านศักยภาพเท่านั้น แต่ยังสนใจด้านจรรยาบรรณด้วย มิเช่นนั้นแล้วองค์กรไม่สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้

ส่วน 3 ห่วงในการดำเนินธุรกิจนี้ ซึ่งก็ได้พูดถึง ในการบริหารจัดการ ในระดับ องค์กร ระดับกลุ่ม และตัวบุคคล ต้องมีความสอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป้าหมายองค์กร,เป้าหมายกลุ่ม,เป้าหมายตัวบุคคล จะต้องมีความสอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกัน

อาจารย์ ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรเทคโนโลยีการบริหาร กล่าวว่า คุณธรรมดำเนินไปในหลักที่สมดุลจะนำไปสู่ความยั่งยืน จะกลับมาเป็นผลลัพธ์ทางการเงินส่งผลให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนได้ เช่นองค์กรที่เป็น Good Governance ถ้ามองที่ต้นทุนการใช้เงินแล้วถูกมาก

ขณะที่ปัจจุบันมีแนวคิดต่างๆ ออกมามาก ทำให้องค์กรต้องทำอะไรใหม่ทุกปีที่เป็นความท้าทาย แต่ทำอย่างไรถึงจะเชื่อมโยงจากเรื่องเดียวครอบคลุมในทุกๆ แนวคิด ทุกๆ มิติ ก็นำมาสู่โมเดลแนวเศรษฐกิจพอเพียง

อาจารย์ ดร.บุษกร ได้หยิบยกคำพูดของ ฟิลิป คอตเลอร์ กูรูการตลาดระดับโลก ที่ว่า “องค์กรในประเทศไหน ไม่ว่าขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ถ้าไม่มีความเที่ยงตรง หรือไม่มีคุณธรรมแล้วทฤษฎีอะไรก็ไม่สามารถใช้ได้” ฉะนั้นต่อให้มีภูมิคุ้มกัน แผนบริหารความอย่างไรก็ตามก็อาจไม่ได้ผลเช่นกัน

ด้าน รศ.ดร.โกวิท กังสนันท์ ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อธิบายถึงประเด็นที่มีการถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 ประเด็น คือ

1.เศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวขับเคลื่อนหรือเป็นสิ่งที่ต้องปรับตัว ถ้าเป็นตัวขับเคลื่อนก็จะส่งผลกระทบกับวิธีคิดในรูปแบบหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคม การเมือง การบริหาร หรือวัฒนธรรม แต่หากเป็นการปรับตัว เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาของสังคม เพราะฉะนั้นสังคมทุกด้านต้องปรับตัวเข้าสู่ปรัชญานี้

2.ระดับของเศรษฐกิจพอเพียงจะเน้นระดับไหน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นว่า เหมาะสมกับทุกระดับ ทุกสังคม ซึ่งทางสถาบันก็พยายามผลักดันปรัชญานี้ให้อยู่ในระดับ มหภาคมากขึ้น

3.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการอินทิเกตนำสาขาวิชาอื่นเข้ามามากน้อยแค่ไหน ซึ่งทางนิด้าพยายามให้คำนิยามของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีโครงสร้างที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมและมีตัวชี้วัดรองรับ

ทั้งนี้จุดเริ่มของการนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจเข้ามาใช้ ต้องมาจากการตัดสินใจของผู้บริหารสูงสุด แต่ในเชิงธุรกิจแล้ว การจะนำหลักการอะไรเข้ามาใช้ ผู้บริหารมักจะคิดเสมอว่า จะเกิดคุณค่าอะไรกับองค์กรหรือคนในองค์กร แต่หากเป็นการสร้างคุณธรรมให้กับองค์กร เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปในหลักที่สมดุล นำไปสู่การเติบโตทางการเงินที่ยั่งยืน ก็นับว่าคุ้มไม่น้อยที่จะนำปรัชญานี้เข้ามาใช้ภายในองค์กร

ด้วยเหตุนี้ทำให้นิด้า จึงนำวิจัยเกี่ยวกับการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้บริหารงานทรัพยากรบุคคล ในมุมมองด้านต่างๆ จากคณาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ทางสถาบันจะนำเสนอผลการวิจัยผ่านทางการประชุมวิชาการ The Annual Symposium of HROD Intelligence 2007 “พัฒนาคนและพัฒนาองค์การ บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : สู่ความสมดุลและยั่งยืน” ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8.30-16.30น. ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี)

โดย : www.manager.co.th

tags:
webcontent { วันที่ : 2009-02-20 } View : 10795


บทความอื่นๆ
วันหยุด วันลา กฎหมายแรงงานและและสวัสดิการสังคม
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว รับ นักวิชาการเงินและบัญชี (บัดนี้ - 9 มีนาคม 2555) งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ
ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวอิตาลี่พุ่งเป็นอย่างน้อย 150 คน และช่วยได้ 60 คนจากซากตึก ข่าวทั่วไป
กรมสรรพากรขอเตือนลูกกตัญญูทุกท่าน...อย่าใช้สิทธิผิดเงื่อนไข เมื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ 91 กฎหมายแรงงานและและสวัสดิการสังคม
สิทธิประโยชน์ในการจ้างคนงานต่างด้าว กฎหมายแรงงานและและสวัสดิการสังคม

110 Comment
ร่วมแสดงความคิดเห็น

• โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น หรือ กล่าวหาให้ร้ายกัน
• ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
• ทีมงานเว็บขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

ชื่อ หรือ E-mail :
ข้อความ :
แสดงอารมณ์ : smile-blue smile-Yellow
   กรุณาคลิ๊กเพื่อยืนยันข้อความ
 

ความคิดเห็นที่ 1

modern bedding discount bedding toss pillow dorm bedding twin xl tv pillow Sheets discount bedding ralph lauren bedding outlet croscill bedding travel neck pillow zebra print bedding.
Comment by ingrid { เวลา : 2011-11-18 18:51:39 }
ความคิดเห็นที่ 2

fake swiss watches replica watch chrysanthemum flowers spondylosis fake breitling watches watches breitling replica cartier replica cartier pilots watches sweety omega replica omega replica replica rolex fake rolex watches previous air king watches fake tag heuer watches replica tag heuer watches for sale.
Comment by good { เวลา : 2011-11-22 19:55:57 }
ความคิดเห็นที่ 3

buy cheap wow gold wow gold wow-heroes.com wow power leveling lotro gold.
Comment by motors { เวลา : 2011-11-23 10:44:33 }
ความคิดเห็นที่ 4

wow gold europe average speed of travel practical and cheap wow gold instant delivery wow gold sellers safe ffxi gil fast ffxi gil PW Gold Perfect World power leveling Tibia Money Tibia Gold power leveling leveling wow vibration frequency of 28800 times per wow wikki.
Comment by lecou { เวลา : 2011-11-23 16:11:44 }
ความคิดเห็นที่ 5

mont blanc watches watches replica tluminor marina watches paid Imitation Breitling watches Copy Breitling Cartier replica Cartier br instrument watches abbey Copy Omega Omega Copy Rolex Imitation Rolex watches Professor chronomat evolution Copy Tag Heuer Tag Heuer.
Comment by cpcp { เวลา : 2011-12-19 16:54:38 }
ความคิดเห็นที่ 6

breitling chronomat evolution fake iwc watches Porsche Design Replica replica chopard watches replica rolex rado replica cartier watch.
Comment by parmi { เวลา : 2012-01-10 13:19:15 }
ความคิดเห็นที่ 7

tattooing supplies beginner tattoo kits professional tattoo guns tattoo machines professional tattoo kits tattoo supplies, tattoo gun Tattoo Supplies custom tattoo machine.
Comment by mariane { เวลา : 2012-01-11 11:39:22 }
ความคิดเห็นที่ 8

luxury watches replica bvlgari watches replica watches fake oris watches replica watch parmigiani replica automatic watches.
Comment by lareina { เวลา : 2012-01-11 18:36:34 }
ความคิดเห็นที่ 9

gold watches rolex 14060 watches replica omega 3 benefits fake rolex watches cartier bracelets replica watches for sale breitling navitimer replica tag heuer watches tag grand carrera ladies watches.
Comment by ashley { เวลา : 2012-01-11 23:23:50 }
ความคิดเห็นที่ 10

watches for women omegas replica watches cartier watch replica watches watch breitling replica cartier watches watch tag heuer replica breitling watches rolex 16220 wrist watches.
Comment by calat { เวลา : 2012-01-13 09:13:07 }
ความคิดเห็นที่ 11

nixon watches replica watches for sale watches for sale fake rado watches for women.
Comment by fish { เวลา : 2012-01-13 16:58:07 }
ความคิดเห็นที่ 12

watches on sale fake watches best mens watches chopard replica expensive watches.
Comment by shelly { เวลา : 2012-01-15 16:42:16 }
ความคิดเห็นที่ 13

airbrush tattoo supplies tattoo supplies, best tattoo power supply beginner tattoo kits tattooing kits Tattoo Needles digital tattoo power supply Tattoo Power Supplies buy tattoo machine.
Comment by fiona { เวลา : 2012-01-16 14:41:46 }
ความคิดเห็นที่ 14

tattoo ink set Tattoo Ink tattoo suply tattoo guns for sale cosmetic tattoo supplies tattoo supplies, tattoo needle supply Tattoo Power Supplies tattoo guns.
Comment by sheet { เวลา : 2012-01-16 16:08:54 }
ความคิดเห็นที่ 15

swiss army watches tag heuer carrera replica omega watches rolex 16610 replica watches for sale alpha and omega movie replica watches for sale eyeglasses cartier fake watches replica breitling watches bulova watch.
Comment by crystal { เวลา : 2012-01-17 08:02:26 }
ความคิดเห็นที่ 16


You can be sure to buy only authentic prada handbags, shipped directly from borse prada handbags make the difference for every lady who dress it, Le prada borse fanno sempre tendenza: On our cheap prada outlet store, we provide you prada scarpe handbags, louis vuitton borse donna caratteristiche e peuterey outlet . I modelli di Prada Borse diventati dei veri cult della moda sono.Miglior Scarpepradaitalia.com Se Vendita Professione Scarpe Prada,Gucci,Lacoste,Mocassins,da citta,Loisir 2011 Da Uomo E Donna 60% di sconto!We are sure you wear Peuterey jacken can enjoy yourself and surely spend wonderful days in cold weather,peuterey sale wintrjacken peuterey on sale .inpeuterey sito ufficiale ufficiale are low than other products. spaccio peuterey are all in good quality and fashion style. You can buy which you want to choose
Comment by lishaohong163@163.com { เวลา : 2012-01-17 08:53:23 }
ความคิดเห็นที่ 17

automatic watches watches replica watches review hublot replica wholesale watches.
Comment by carl { เวลา : 2012-01-17 09:52:23 }
ความคิดเห็นที่ 18

replica watch cartier santos xl replica watch breitling superocean replica cartier watches heuer tag watch fake omega watches rolex 14060 replica watches for sale omega constellation nixon watches.
Comment by ivy { เวลา : 2012-01-17 20:00:33 }
ความคิดเห็นที่ 19

gold watch cartier santos replica cartier watches chronomat breitling replica watches carrera tag heuer replica cartier watches rolex 16613 replica breitling watches watches omega sport watches.
Comment by joy { เวลา : 2012-01-17 20:34:11 }
ความคิดเห็นที่ 20

mens watches omega professional watches replicas cartiers replica watches replica breitling watches replica breitling watches aquaracer replica rolex watches gmt rolex diesel watches.
Comment by editha { เวลา : 2012-01-31 17:32:35 }
ความคิดเห็นที่ 21

each piece of manufactured goods in ,Fake Dior Watches Fake Dior Watches,Breguet Replica Fake Breguet Watches,[[zkROLEX]] [[zkROLEX]],replica watch,replica watch.
Comment by gauss { เวลา : 2012-01-31 21:23:52 }
ความคิดเห็นที่ 22

silver watches de cartier fake watches breitling for bentley fake cartier watches heuer tag watch replica watches for sale rolex watch fake watches omega watch wenger watches.
Comment by cala { เวลา : 2012-02-01 00:12:31 }
ความคิดเห็นที่ 23

diesel watches watches replicas gmt rolex fake rolex watches for sale 3 omega replica omega work is much.
Comment by yvonne { เวลา : 2012-02-02 19:04:26 }
ความคิดเห็นที่ 24

designer watches replica watches for sale rolex sub replica rolex omega replica replica omega watches fake parmigiani watches.
Comment by shore { เวลา : 2012-02-04 01:15:47 }
ความคิดเห็นที่ 25

cheap watches replica watches breitling wristwatch replica breitling gold watch.
Comment by frieda { เวลา : 2012-02-05 02:56:26 }
ความคิดเห็นที่ 26

cheap tattoo gun Tattoo Ink tattoo pens Tattoo Needles tattoo shop tattoo kits, tattoo shop Tattoo Machine Instructions tattoo tubes.
Comment by tracy { เวลา : 2012-02-07 01:11:59 }
ความคิดเห็นที่ 27

fake watches fake bvlgari watches skagen watches fake tissot silver watches fake graham gold watches.
Comment by aviva { เวลา : 2012-02-07 22:37:05 }
ความคิดเห็นที่ 28

discount designer watches replica watches for sale formula 1 tag heuer tag heuer replica cartier santos xl fake cartier replica chopard watches.
Comment by ninet { เวลา : 2012-02-08 09:39:22 }
ความคิดเห็นที่ 29

watches on sale replica watches rolex 16013 rolex replica omega 3 replica omega knowledge is power.
Comment by calatrava { เวลา : 2012-02-09 10:06:22 }
ความคิดเห็นที่ 30

louis vuitton handbag -- a small country of seven million people -- has been a neutral nation since the Geneva Agreement of 1954, an agreement, incidentally, which was signed by the government of North Vietnam. American policy since then louis vuitton luggage has been to scrupulously respect the neutrality of the Cambodian people. For the previous four years, from 1965 to 1969, we did not have any diplomatic mission whatever in Cambodia, and for the past five years louis vuitton sunglass have provided no military assistance whatever and no economic assistance to Cambodia. I said then that louis vuitton monogram was making that decision despite our concern over increased enemy activity in Laos, in Cambodia, and in South Vietnam. And at that time I warned that if louis vuitton factory concluded that increased enemy activity in any of these areas endangered the lives of Americans remaining in Vietnam, louis vuitton outlet would not hesitate to take strong and effective measures to deal with that situation. Despite that warning, North Vietnam has increased its military aggression in all these areas, and particularly in louis vuitton. After full consultation with the National Security Council, Ambassador Bunker, General Abrams and my other advisors, louis vuitton belt have concluded that the actions of the enemy in the last 10 days clearly endanger the lives of Americans who are in Vietnam now and would constitute an unacceptable risk to lv store who will be there after withdrawal of another 150, 000. To protect our men who are in Vietnam, and to guarantee the continued success of our withdrawal and lv online outlet, I have concluded that the time has come for action. Tonight, I shall describe the actions of the enemy, the actions I have ordered louis vuitton speedy to deal with that situation, and the reasons for my decision. CF
Comment by lvoutlet@sale.com { เวลา : 2012-02-14 09:59:15 }
ความคิดเห็นที่ 31

expensive watches replica watches for sale aquaracer tag heuer watches cartier watches fake cartier chunpalizao.
Comment by fred { เวลา : 2012-02-17 18:57:12 }
ความคิดเห็นที่ 32

Black dress short Ed Hardy Vintage Dresses Vintage table Karen Millen Knits and Tees Couture picture Gucci Prom Long Dresses Clothing designer fashion Ed Hardy Maxi Dresses Vintage motorcycle Herve Leger Wear to Work Online shopping.
Comment by dona { เวลา : 2012-02-18 03:48:59 }
ความคิดเห็นที่ 33

Clothing designer in Ed Hardy Casual Dresses Fashion clothing designers Karen Millen Outerwear Dresses Christian audigier Dress Suit wear Ed Hardy Prom Dresses French couture fashion Karen Millen Suits Vintage t shirts.
Comment by lecoultre { เวลา : 2012-02-18 10:18:32 }
ความคิดเห็นที่ 34

Short little black dress Gucci Prom Dresses White and black dresses Christian Audigier Tee Shirts Ford dresses Ed hardy Mens linen suits Karen Millen Casual Dresses Fashion shop Juicy Couture Jeans Vintage clothing.
Comment by sam { เวลา : 2012-02-18 21:02:35 }
ความคิดเห็นที่ 35

automatic watches watches replica watches for sale fake omega omega 6, fake breitling watches chronomat breitling.
Comment by bruce { เวลา : 2012-02-24 04:23:00 }
ความคิดเห็นที่ 36

watches for sale watches rolex fake omega watches red omega replica watches for sale cartier rings fake breitling watches breitling replica replica watches heuer tag watch luxury watches.
Comment by colle { เวลา : 2012-03-08 18:05:18 }
ความคิดเห็นที่ 37

watches for sale watches rolex replica watch omega bond watches replica cartier trinity fake omega watches superocean breitling replica watch tage mens watch.
Comment by linens { เวลา : 2012-03-09 17:47:23 }
ความคิดเห็นที่ 38

fake watches replica watches mens watches tag heuer replica tag heuer watch, fake patek philippe watches patek philippe replica.
Comment by greenle { เวลา : 2012-03-22 18:20:30 }
ความคิดเห็นที่ 39

oil paint colors Mother and Child oil paintings oil paintings paintings reproductions famous oil painting Northern Renaissance oil paintings custom oil paintings Surrealism oil paintings oil paints for sale.
Comment by yvette { เวลา : 2012-03-26 16:44:31 }
ความคิดเห็นที่ 40

herve leger discount dresses affordable fashion evening clothes Blazers blazers Gowns bandage dresses herve leger Fashion clothing Dresses and wedding Dress in fashion Online clothes.
Comment by bour { เวลา : 2012-03-27 20:13:31 }
ความคิดเห็นที่ 41

Shop vintage women evening dresses La vintage plus evening dresses Fashion dress designers Party dresses Cocktail clothing party dresses for plus size juniors Vintage t shirts plus size cocktail party dresses Cocktail dresses cocktail dresses.
Comment by heidi { เวลา : 2012-04-14 00:05:04 }
ความคิดเห็นที่ 42

Clothes and fashion Free dresses party dresses for infants one shoulder evening dress velvet party dresses Dress little Vintage bags Sequin Clothing asos.
Comment by jean { เวลา : 2012-04-15 02:06:08 }
Comment by chanel uk { เวลา : 2012-04-19 08:06:14 }
ความคิดเห็นที่ 44

neon party dress Navy blue blazer Dress online stores Black lace dress Vintage shoes Retro clothing Formal dress bandages dresses Designer clothing.
Comment by christy { เวลา : 2012-04-27 15:07:45 }
ความคิดเห็นที่ 45

Bridesmaid dress black dress Vintage wedding dresses dresses evening wear Top clothing designers short cheap party dresses Clothing designer fashion evening formal dress Dress vintage Feather Dress American vintage.
Comment by purplegrape { เวลา : 2012-05-11 18:21:02 }
ความคิดเห็นที่ 46

Adrianna Papell evening dresses any woman attending formal party will surely stand out from the crowd. The materials used in their evening dresses are made from high quality materials. And not only is it high in quality but also offers great comfortability to women wearing it. bridal gowns
They have great designs and styles ranging from and elegant overlapping After a background in the music world, Phyllis Sika has launched the project about four years ago, ivory bridesmaid dresses driven by the desire to export a taste for bold colors and fabrics, typical of the Ghanaian culture in the western world . “ When I was little, we went to Ghana every summer to work the ropes and watched fascinated and thought it was a pity that purple cocktail dresses stretch
Comment by formal wedding dresses { เวลา : 2012-05-20 04:05:31 }
ความคิดเห็นที่ 47

watch brands for men brand name watches Imitation Cartier Watches techno watches luxury watch.
Comment by frances { เวลา : 2012-06-01 11:25:13 }
ความคิดเห็นที่ 48

Ford dresses Cheap BCBG Casual Dresses Short prom dresses
Comment by abigale { เวลา : 2012-06-01 12:51:37 }
ความคิดเห็นที่ 49

starter tattoo kits Tattoo needles tattoo supplies needles
Comment by josebt { เวลา : 2012-06-02 02:14:27 }
ความคิดเห็นที่ 50

Adrianna Papell evening dresses any woman attending formal party will surely stand out from the crowd. The materials used in their evening dresses are made from high quality materials. And not only is it high in quality but also offers great comfortability to women wearing it.
They have great designs and styles ranging from and elegant overlapping After a background in the music world marisa bridal dresses , second wedding dresses Phyllis Sika has launched the project about four years ago, driven by the desire to export a taste for bold colors and fabrics, typical of the Ghanaian culture in the western world little girl dresses . “ When I was little, we went to Ghana every summer to work the ropes and watched fascinated and thought it was a pity that
Comment by blue summer dresses { เวลา : 2012-06-02 12:55:28 }
ความคิดเห็นที่ 51

A designer tie with a nice, understated pattern can lend elegance to any outfit. A meeting with the firm’s senior partners or the first date with a woman you really like are the sort of scenarios where you would want to use this necktie. It’s for situations where you want to upgrade your look without going overboard.

An expensive designer tie A hair ornament will add romance to any island wedding ceremony, cheap victorian wedding dresses with a tiara cocktail dresses , jeweled comb, dress and jackets for mother of the bride or flowers completing the ensemble.
Wedding dresses If you are looking for a wedding dress to make a memorable appearance for your wedding, you found us. We specialize in offering wedding dresses from the trendiest designers abroad and we offer them at an
Comment by beautiful wedding dresses 2012 { เวลา : 2012-06-02 19:14:08 }
ความคิดเห็นที่ 52

Top vintage Cheap Coat Dresses Vintage wear
Comment by abrianna { เวลา : 2012-06-06 18:37:00 }
ความคิดเห็นที่ 53

wholesale watches cerruti watches Longines Replica Watches discount watch store cheap casio watches.
Comment by radiomir { เวลา : 2012-06-06 19:57:49 }
ความคิดเห็นที่ 54

mens luxury watches discount watch store Replica Tissot Watches for sale watches shopping online toy watches.
Comment by adelia { เวลา : 2012-06-07 04:15:46 }
ความคิดเห็นที่ 55

In black dress Cheap Marc Jacobs Dresses Short dresses
Comment by six { เวลา : 2012-06-07 05:28:13 }
ความคิดเห็นที่ 56

tattoo ink Tattoo Grips tattoo ink
Comment by mania { เวลา : 2012-06-09 05:28:44 }
ความคิดเห็นที่ 57

disposable tattoo tips Tattoo accessories tattooing kits
Comment by vivian { เวลา : 2012-06-09 20:04:36 }
ความคิดเห็นที่ 58

A designer tie with a nice, understated pattern can lend elegance to any outfit. A meeting with the firm’s senior partners or the first date with a woman you really like are the sort of scenarios where you would want to use this necktie. It’s for situations where you want to upgrade your look without going overboard.

An expensive designer tie A hair ornament will add romance to any island wedding ceremony, with a tiara, jeweled comb, or flowers completing the ensemble.
Wedding dresses If you are looking for a wedding dress to make a memorable appearance for your wedding, bridesmaid dresses brisbane designer mother of the bride dresses uk you found us. We specialize in offering wedding dresses from the trendiest designers abroad and we offer them at an wholesale jewelry outlet
Comment by evening gowns { เวลา : 2012-06-11 21:47:52 }
ความคิดเห็นที่ 59

Aarav. Twinkle knows her every wish is my command. Whatever she desires, be it diamonds, a car or a villa; she has to ask and it will be hers. But the beauty of the whole thing is, that in the decade gone by, I have realised that what my wife really craves for, is my time. She has made me promise that I will always spend quality time with her and Aarav. women cocktail dresses "
So the Kumars have a set routine bride wedding dresses . Every weekend is a do-not-disturb affair. "On Saturdays we usually dine with Aarav. However, on Sundays it is just the two of us who go out for a romantic meal and a drive," he smiles.
A little known fact about Akshay is that he has the image of an action hero. wedding dress ribbon He has even done several comedies
Comment by http://www.trydress.com/prom-dresses.htmlcheap long prom dresses { เวลา : 2012-06-12 19:55:15 }
ความคิดเห็นที่ 60

Additionally you should be certain with regards to the option of the fabric inexpensive mother of the bride dresses party dresses . Flower garments made from delicate material including Organza or chiffon will want far more care, and so better select silk, cotton or perhaps polyester clothes online discount wedding dresses . From time to time long gowns trouble the kids and don’t allow them to take pleasure in their freedom of Additionally, choose a details neckline and also straight midsection. These will probably best improve your waistline thus making you look older in your wedding outfit.

When most brides consider their bridal party, they possibly image their bridesmaids and maid of honour in matching outfits and shoes. even although you choose your wedding
Comment by casual summer dresses { เวลา : 2012-06-25 00:36:12 }
ความคิดเห็นที่ 61

Aarav. Twinkle knows her every wish is my command. Whatever she desires, be it diamonds, a car or a villa; she has to ask and it will be hers. But the beauty of the whole thing is, short prom dresses for tall girls that in the decade gone by, I have realised that what my wife really craves for, short formal dresses is my time. She has made me promise that I will always spend quality time with her and Aarav."
So the Kumars have a set routine. prom dresses prom girl Every weekend is a do-not-disturb affair. "On Saturdays we usually dine with Aarav. However, on Sundays it is just the two of us who go out for a romantic meal and a drive," he smiles.
A little known fact about Akshay is that he has the image of an action hero. He has even done several comedies
Comment by evening dresses on sale { เวลา : 2012-07-09 00:04:32 }
ความคิดเห็นที่ 62

halloween costumes 2012 wedding headpieces and veils Ao dai of Vietnam with regards towards the significance of the red color pertaining to excellent luck cheap wedding dresses sale .
Comment by clothes cheap { เวลา : 2012-07-12 01:44:24 }
ความคิดเห็นที่ 63

Herve Leger Logo Strap Dresses Online Replica Karen Millen Dress.
Comment by aquanaut { เวลา : 2012-08-07 02:45:11 }
ความคิดเห็นที่ 64

Charm Pandora Finished Pandora Bracelets Where Can You Buy Pandora Charms.
Comment by charles { เวลา : 2012-08-07 05:59:22 }
ความคิดเห็นที่ 65

tag watches men men tag watches best brands for watches.
Comment by carina { เวลา : 2012-08-07 10:09:20 }
ความคิดเห็นที่ 66

Tattoo Creator Free Armband Tattoos Sayings For Tattoos.
Comment by riner { เวลา : 2012-08-10 00:19:50 }
ความคิดเห็นที่ 67

Dr Dre Monster Beats Cheap Beats By Dre In Ear Headphones Beats By Dre Sale.
Comment by bruce { เวลา : 2012-08-10 00:39:13 }
ความคิดเห็นที่ 68

Replica Louis Vuitton Taiga Leather Luis Vuitton Damier Azur Canvas Cheap Louis Vuitton.
Comment by gauss { เวลา : 2012-08-11 20:33:17 }
ความคิดเห็นที่ 69

fake name brand handbags imitation designer watches replica u boat watches.
Comment by declara { เวลา : 2012-08-17 01:14:46 }
ความคิดเห็นที่ 70

Herve Leger Online Wholesale Herve Leger Wholesale Black Dresses.
Comment by dona { เวลา : 2012-08-17 01:44:23 }
ความคิดเห็นที่ 71

Justin Biebers Tattoo Hebrew Tattoos Free Tattoo Maker.
Comment by janet { เวลา : 2012-08-22 05:27:07 }
ความคิดเห็นที่ 72

Replica Louis Vuitton Epi Leather Louis Vuitton Damier Graphite Sale Cheap Womens Louis Vuitton.
Comment by moon { เวลา : 2012-08-24 20:22:41 }
ความคิดเห็นที่ 73

Studio Beats By Dre Monster Beats Outlet Monster Beats Headphones By Dr. Dre.
Comment by milgauss { เวลา : 2012-08-30 17:37:45 }
ความคิดเห็นที่ 74

Louis Vuitton Damier Geant Canvas Sale Louis Vuitton Monogram Canvas Sale Louis Vuitton Sale.
Comment by lange { เวลา : 2012-09-06 22:04:01 }
ความคิดเห็นที่ 75

Herve Leger 2012 Print Dresses Online Herve Leger History.
Comment by christy { เวลา : 2012-09-07 03:18:24 }
ความคิดเห็นที่ 76

watch brand good quality watches for men good quality watches for men.
Comment by adara { เวลา : 2012-09-07 03:46:21 }
ความคิดเห็นที่ 77

Edinburgh Tattoo 2011 Tattoo.Com Portrait Tattoos.
Comment by morgan { เวลา : 2012-09-12 22:09:15 }
ความคิดเห็นที่ 78

Ugg Enfant Ugg Neige Ugg Noir.
Comment by angelina { เวลา : 2012-09-22 05:37:19 }
ความคิดเห็นที่ 79

Mbt originale Mbt chaussures boutique Chaussures MBT Amazon.
Comment by gauss { เวลา : 2012-09-26 18:25:42 }
ความคิดเห็นที่ 80

monster beats by dre Kopfhoerer Monster Beats Solo schwarz monster beats by dre dre.
Comment by april { เวลา : 2012-09-27 18:29:45 }
ความคิดเห็นที่ 81

Mbt Fanaka Gtx Mbt Online Mbt Herrenschuhe.
Comment by cloris { เวลา : 2012-09-27 18:51:34 }
ความคิดเห็นที่ 82

Ugg Impraegnierspray Ugg Stiefeln Ugg Boots Herren.
Comment by lanier { เวลา : 2012-09-30 06:13:44 }
ความคิดเห็นที่ 83

Revendeur Ugg Paris Commander Des Ugg Ugg a Vendre.
Comment by montblanc { เวลา : 2012-10-12 05:11:30 }
ความคิดเห็นที่ 84

beats by dr dre rouge monster beats tour avec controle de parler beats by dr dre studio.
Comment by alexis { เวลา : 2012-10-12 06:18:49 }
ความคิดเห็นที่ 85

Mbt Tembea Mbt Schuhe Preise Mbt Ballerina.
Comment by abbie { เวลา : 2012-10-15 05:23:47 }
ความคิดเห็นที่ 86

Monster dr dre Beats Pro Monster Cable Beats by dr. dremonster Kabel Beats By Dre Monster mh schlaegt pi Gewaehr Kopfhoerer.
Comment by subma { เวลา : 2012-10-15 06:10:03 }
ความคิดเห็นที่ 87

Ugg 37 Ugg Online Kaufen Ugg Lynnea Schwarz.
Comment by montblanc { เวลา : 2012-10-15 19:02:46 }
ความคิดเห็นที่ 88

Chaussures MBT Chaussures MBT sante MBT chaussures de travail avec embout en acier.
Comment by kitty { เวลา : 2012-10-15 23:26:20 }
ความคิดเห็นที่ 89

Chaussure mbt Comparaison des prix de MBT MBT Tunisha Noir.
Comment by profes { เวลา : 2012-10-21 14:15:47 }
ความคิดเห็นที่ 90

beats by dre boutique monster beats solo hd blanc monster beats controltalk.
Comment by emma { เวลา : 2012-10-21 17:45:24 }
ความคิดเห็นที่ 91

Ugg Camel Ugg Magasin Acheter Bottes Ugg.
Comment by haile { เวลา : 2012-10-21 23:31:17 }
ความคิดเห็นที่ 92

Mbt Sirima Black Mbt Kisumu2 White Mbt Schuhe Test.
Comment by romain { เวลา : 2012-10-22 04:57:08 }
ความคิดเห็นที่ 93

Ceremony Directional sign sexy beach dresses . It is 6 in. X 18 inches for the Top and bottom sign, the stake is 40 in and the arrow is 6 X 16 1/2 inches. louboutin flats teen clothes
Comment by bridesmaid dresse { เวลา : 2012-10-22 18:31:44 }
ความคิดเห็นที่ 94

Monster Beats dr dre in ear Monster mh schlaegt pi Gewaehr Kopfhoerer Kopfhoerer Monster Beats Preis.
Comment by noire { เวลา : 2012-10-26 05:10:49 }
ความคิดเห็นที่ 95

Esprit Ugg Boots Ugg Schuhe Sale Ugg Boots Damen.
Comment by johnson { เวลา : 2012-10-29 16:30:47 }
ความคิดเห็นที่ 96

short wedding dresses . Most of these Hamilton timeless classics were being re-introduced from the Nineteen-eighties to meet up with confronted by a very foundation this evolved into thinking about timeless styles. Hamilton timepieces are already applied to several Showmanship productions, which include smashes this kind of Gentlemen Within Black color, Independence day, and Battle Clb. Their wrist watches are becoming called each efficient and fashionable, and also to this present day Hamilton wristwatches are probably the renowned brands within their industry scary halloween costumes . school lolita dress . . Hamilton contains a collection of two enjoy libraries to pick from, Khaki and also National Typical. This Khaki Variety incorporates a preservation observe and various other choices of aircraft, Dark blue, area, plus activity different watches. You can find around 20 various alternatives inside flying different watches, above 10 selections connected with deep blue wrist watches pendant necklaces , pretty much 15 various industry designer watches, and most a few alternatives to pick from within the steps line. The Usa Basic variety options wristwatches within the Jazzmaster along with Ventura series. You will find a lot more than 30 models available in this Jazzmaster series in addition to Some instructional classes connected with Ventura different watches out there offering reduced work jean pocket wrist watches plus size wedding dresses . .

Comment by Bridal Dress { เวลา : 2012-10-31 23:36:08 }
ความคิดเห็นที่ 97

By using very affordable selling price, it really is the most effective alternative of the first one. High superior look-alike designer watches will certainly totally cause you to be pleased. Through the overall look to work, they may be 100% resembled towards the true timepieces, as a result mens fashion accessories . , there is no need to worry that they need to be spotted by simply other individuals. Furthermore important, you save much money you are able to flavor associated with extravagance all at once. Whenever you use a person in your hand, your appearance will probably be immediately elevated and you should certainly appeal to a great deal of envious looks. In a word, excellent replications are very worth your investment. When you really enjoy all of them rado watches for men , never stop to test a person as well as prepare to become seen at this point. , wedding dresses bridesmaid dresses . used breguetused cartier pasha watches, replica watches, replica rolex watches, replica tag heuer watches, replica cartier watches, Within the arena of luxurious different watches marketplace possesses acquired an excellent fame across the world to its manufacture of wonderful wrist watches. is a Swiss beginning corporation watch replicas . , having a reputable history that starts back to 1848 mother of the groom dress . .

Comment by evening dress { เวลา : 2012-11-04 03:19:50 }
ความคิดเห็นที่ 98

Chaussures MBT Mbt Chaussures VENTE Travail Chaussures Mbt.
Comment by radiomir { เวลา : 2012-11-20 16:49:04 }
ความคิดเห็นที่ 99

monster beats by dr monster beats tron monster beats dr dre visite.
Comment by jordan { เวลา : 2012-11-28 18:37:13 }
ความคิดเห็นที่ 100

Ugg Beige Ugg Chaussons Ugg Australia France.
Comment by janet { เวลา : 2012-11-29 00:19:23 }
ความคิดเห็นที่ 101

Mbt Massai Mbt Günstig Mbt Sapatu Black.
Comment by curtain { เวลา : 2012-11-29 05:59:58 }
ความคิดเห็นที่ 102

beats by dr dre solo beats by dre Studios lady gaga Kopfhoerer Monster Beats.
Comment by sime { เวลา : 2012-11-29 23:06:42 }
ความคิดเห็นที่ 103

Battery laptop battery
laptop battery
notebook battery
laptop batteries
laptop batteries
ACER Laptop Battery
ACER Laptop Battery
ACER Laptop Battery
APPLE Laptop Battery
ASUS Laptop Battery
ASUS Laptop Battery
Compaq Laptop Battery
Dell Laptop Battery
Dell Laptop Battery
Dell Notebook Battery
Dell Laptop Battery
FUJITSU Laptop Battery
HP Laptop Battery
HP Laptop Battery
HP Laptop Batteries
HP Laptop Battery
IBM Laptop Battery
ibm Laptop Battery
IBM Laptop Battery
LG Laptop Battery
SAMSUNG Laptop Battery
SONY Laptop Battery
Sony Notebook Battery
Sony Notebook Battery
SONY Laptop Battery
TOSHIBA Laptop Battery
TOSHIBA Laptop Battery
Toshiba Laptop Batteries
TOSHIBA Laptop Battery
Sony Laptop Battery
Sony Notebook Battery
Power Tool Battery
Cordless Drill Battery
BOSCH Power Tools Battery
DEWALT Power Tools Battery
MAKITA Power Tools Battery
Samsung Galaxy Note II 2 N7000 battery
Samsung siii i9300 battery
Samsung siii i9300 battery

Compaq Presario CQ40 battery
Compaq Presario CQ45 battery
Compaq Presario CQ50 battery
Compaq Presario CQ60 battery
Compaq Presario CQ70 battery
Compaq Presario V6000 battery
Compaq Presario C700 battery
Hp pavilion dv4 battery
Hp pavilion dv5 battery
Hp pavilion dv6 battery
hp 484170-001 battery
hp 484170-002 battery
hp HSTNN-CB72 battery
hp HSTNN-DB72 battery
hp HSTNN-DB73 battery
hp HSTNN-IB72 battery
hp HSTNN-LB72 battery
hp HSTNN-LB73 battery
hp HSTNN-UB72 battery
hp HSTNN-UB73 battery
hp HSTNN-XB72 battery
hp HSTNN-XB73 battery
HP Pavilion G50 battery
HP Pavilion G60 battery
HP Pavilion G70 battery
HP HSTNN-IB73 battery
HP KS524AA battery
Dell Inspiron 1525 Battery
Dell Inspiron 1526 Battery
Dell Inspiron 1545 Battery
Dell Inspiron 1546 Battery
Dell Vostro 500 Battery
IBM ASM 92P1138 Battery
IBM FRU 92P1139 Battery
IBM ASM 92P1140 Battery
IBM FRU 92P1141 battery
IBM ASM 92P1142 battery
HP PAVILION DV2000 Battery
HP PAVILION DV6000 Battery
HP G6000 battery
HP G7000 battery
SAMSUNG AA-PB9NC5B battery
SAMSUNG AA-PB9NS6B battery
SAMSUNG AA-PL9NC2B battery
SAMSUNG R428 battery
SAMSUNG R429 battery
SAMSUNG R430 battery
SAMSUNG R462 battery
SAMSUNG R463 battery
SAMSUNG R464 battery
SAMSUNG R465 battery
SAMSUNG R466 battery
SAMSUNG R467 battery
SAMSUNG R468 battery
SAMSUNG R470 battery
SAMSUNG R478 battery
SAMSUNG R480 battery
SAMSUNG R505 battery
SAMSUNG R522 battery
SAMSUNG R580 battery
SAMSUNG R620 battery
sony VGP-BPS22 battery
sony VGP-BPS24 battery
acer BATCL50L battery
LG LB52113B battery
APPLE A1078 battery
dell KD476 battery
APPLE A1175 battery
DELL 1691p battery
TOSHIBA pabas075 battery
TOSHIBA PA3383U battery
dell 6Y270 battery
toshiba PABAS057 battery
dell GD761 battery
hp F2019A battery
dell u4873 battery
apple A1079 battery
lg LW40 Express battery
sony VGP-BPS9 battery
hp 398065-001 battery
sony VGP-BPS10 battery
toshiba pa3399u-2brs battery
dell inspiron 6000 battery
sony VGP-BPS8 battery
asus A32-F3 battery
acer btp-58a1 battery
sony VGP-BPS13 battery
hp Pavilion dv8000 battery
dell Latitude D531N battery
dell Inspiron E1705 battery
sony VGP-BPS2 battery
dell Inspiron 6400 battery
asus A32-F5 battery
dell Inspiron 600m Series battery
hp Pavilion dv9000 Series battery
ibm ThinkPad R60 Series battery
ibm ThinkPad T60 Series battery
hp Pavilion dv2000 Series battery
ibm ThinkPad T61 Series battery
lg LW60 Series battery
lg LW65 Series battery
Hp pavilion dv4 battery
Hp pavilion dv5 battery
Hp pavilion dv6 battery
hp 484170-001 battery
hp 484170-002 battery
hp HSTNN-CB72 battery
hp HSTNN-DB72 battery
hp HSTNN-DB73 battery
hp HSTNN-IB72 battery
hp HSTNN-LB72 battery
hp HSTNN-LB73 battery
hp HSTNN-UB72 battery
hp HSTNN-UB73 battery
hp HSTNN-XB72 battery
hp HSTNN-XB73 battery
HP Pavilion G50 battery
HP Pavilion G60 battery
HP Pavilion G70 battery
HP HSTNN-IB73 battery
HP KS524AA battery
Compaq Presario CQ40 battery
Compaq Presario CQ45 battery
Compaq Presario CQ50 battery
Compaq Presario CQ60 battery
Compaq Presario CQ70 battery
Dell Inspiron 1525 Battery
Dell Inspiron 1526 Battery
Dell Inspiron 1545 Battery
Compaq Presario CQ42 Series battery
HP 540 battery
HP 541 battery
HP 550 battery
HP EliteBook 6930p battery
HP COMPAQ 6910p battery
HP Compaq Business Notebook 6735s battery
Dell Studio 15 battery
Dell Latitude E4200 battery
Dell Vostro 1000 battery
Dell XPS M1210 battery
Dell XPS M1330 battery
Dell Inspiron 700m battery
Dell xps m1530 battery
Dell Inspiron 1720 battery
Dell Studio 17 battery
Dell Studio 1737 battery
Dell Vostro 3400 battery
Dell Vostro 3500 battery
Dell Vostro 3700 battery
Dell Vostro 1710 battery
Dell Vostro 1720 battery
Dell Vostro 1220 battery
Dell Vostro 1200 battery
Dell Vostro 3300 battery
dell inspiron 1521 battery
Dell Vostro 1014 battery
Dell Inspiron 1410 battery
Dell Vostro A840 battery
Dell Vostro A860 battery
Dell Studio 14 battery
Dell Studio 1440 battery
Dell Studio 14Z battery
Dell Vostro 1400 battery
Dell Inspiron 1420 battery
dell studio 1745 battery
dell studio 1747 battery
dell studio 1749 battery
dell latitude e4300 battery
Nikon en-el14 battery
Nikon en-el15 battery
Nikon en-el14 battery
Nikon en-el15 battery
Dell Studio 15 battery
Dell Latitude E4200 battery
Dell Vostro 1000 battery
Dell XPS M1210 battery
Dell XPS M1330 battery
Dell Inspiron 700m battery
Dell xps m1530 battery
Dell Inspiron 1720 battery
Dell Studio 17 battery
Dell Studio 1737 battery
Dell Vostro 3400 battery
Dell Vostro 3500 battery
Dell Vostro 3700 battery
Dell Vostro 1710 battery
Dell Vostro 1720 battery
Dell Vostro 1220 battery
Dell Vostro 1200 battery
Dell Vostro 3300 battery
dell inspiron 1521 battery
Dell Vostro 1014 battery
Dell Inspiron 1410 battery
Dell Vostro A840 battery
Dell Vostro A860 battery
Dell Studio 14 battery
Dell Studio 1440 battery
Dell Studio 14Z battery
Dell Vostro 1400 battery
Dell Inspiron 1420 battery
dell studio 1745 battery
dell studio 1747 battery
dell studio 1749 battery
dell latitude e4300 battery
Dell Precision M20 battery
Dell Precision M40 battery
Dell Precision M50 battery
Dell Precision M90 battery
dell Latitude D420 battery
dell Latitude D610 battery
dell Latitude D800 battery
dell Inspiron 710M battery
Dell Latitude X300 battery
Dell Inspiron 1318 battery
Compaq Presario CQ50 battery
Compaq HSTNN-DB72 battery
Compaq HSTNN-DB73 battery
Compaq HSTNN-IB72 battery
HP Pavilion DV2200 battery
hp compaq 6510b battery
hp compaq NX6325 battery
HP Pavilion DV2500 battery
HP Pavilion dv7 battery
HP Pavilion dv3 battery
HP Pavilion dv6000 battery
hp Pavilion DV4000 battery
hp Pavilion DV6500 battery
hp Pavilion DV6700 battery
compaq Presario M2000 battery
compaq Presario V2200 battery
compaq Presario V2300 battery
Compaq Presario V2000 battery
HP Presario C500 battery
Hp Compaq NX6110 battery
Hp compaq NX6115 battery
HP NC6200 NC6220 NC6230 battery
Compaq Presario CQ70 battery
Compaq Presario C700 battery
SONY VGP-BPS18 battery
Sony VGP-BPL18 Battery
SONY VGP-BPL19 battery
SONY VGP-BPS19 battery
SONY VGP-BPL20 battery
Sony VGP-BPS20/S Battery
Sony VGP-BPS20/B Battery
SONY VGP-BPS15 battery
SONY VGP-BPS15/S battery
SONY VGP-BPS26 battery
Sony VGP-BPS26A Battery
Sony VGP-BPL26 Battery
SONY VGP-BPSC24 battery
SONY VGP-BPL21 battery
SONY VGP-BPS21 battery
SONY VGP-BPS21A battery
SONY VGP-BPS21B battery
SONY VGP-BPS23 battery
Sony VGP-BPL23 Battery
Dell Inspiron 13R Battery
Dell Inspiron 14R Battery
Dell Inspiron 15R Battery
Dell Inspiron 17R Battery
Dell Inspiron N4010 Battery
Dell Inspiron N5010 Battery
Dell Inspiron N5030 Battery
Dell Inspiron M5010 Battery
Dell Inspiron N7110 Battery
Dell Vostro 3550 Battery
HP TouchSmart tx2 series battery
HP HSTNN-OB37 battery
HP HSTNN-OB38 battery
HP HSTNN-OB41 battery
HP Compaq Business Notebook 6720s battery
HP Compaq Business Notebook 6730s battery
HP Compaq Business Notebook 6735s battery
HP HSTNN-IB51 battery
HP HSTNN-IB52 battery
HP ProBook 4510s battery
HP ProBook 4710s battery
HP HSTNN-OB89 battery
HP HSTNN-Q36C battery
HP HSTNN-XB72 battery
HP HSTNN-CB72 battery
HP HSTNN-CB73 battery
HP HSTNN-LB72 battery
HP HSTNN-UB72 battery
HP HSTNN-UB73 battery
HP HSTNN-XB73 battery
HP HSTNN-IB79 battery
APPLE A1281 Battery
APPLE MB772 Battery
APPLE MacBook Pro 15 A1286 Battery
APPLE MacBook Pro 15" A1286 (2009 Version) battery
APPLE A1321 battery
APPLE A1382 battery
Lenovo ThinkPad L410 battery
Lenovo ThinkPad SL510 battery
Lenovo ThinkPad L412 battery
Lenovo ThinkPad L420 battery
Lenovo ThinkPad L421 battery
Lenovo ThinkPad L512 battery
Lenovo ThinkPad L520 battery
Lenovo ThinkPad SL410 battery
Lenovo ThinkPad T410 battery
Lenovo ThinkPad T420 battery
Lenovo ThinkPad T510 battery
Lenovo ThinkPad T520 battery
Lenovo ThinkPad W510 battery
Lenovo ThinkPad W520 battery
SAMSUNG Galaxy SIII I9300 Battery
SAMSUNG Galaxy Note II 2 N7100 Battery
Comment by pktxx2008@gmail.com { เวลา : 2012-12-22 00:07:20 }
ความคิดเห็นที่ 104

Mont Blanc Pen Refill Cheap Montblanc Pens Meisterstuck Mont Blanc Discount Montblanc Mont Blanc Cost.
Comment by aiden { เวลา : 2013-01-05 18:37:10 }
ความคิดเห็นที่ 105

Mbt Shoes Sport MBT Outlet Mbt Shoes Men Australia Mbt Shoes Mbt Men Shoes.
Comment by calatrava { เวลา : 2013-01-07 16:19:32 }
ความคิดเห็นที่ 106

Beats By Dr Dre Monster Headphones Beats by dre Refurbished Monster Beats Beats By Dr Dre White The Beats By Dr Dre.
Comment by constance { เวลา : 2013-01-07 16:36:46 }
ความคิดเห็นที่ 107

Mont Blanc Meisterstuck Rollerball Montblanc outlet Mont Blanc Pens Refills Blanc Mont Pen Montblanc Sales Discount Mont Blanc Cheap Montblanc Pens Mont Blanc Pen Discount Price Of Mont Blanc Pens Montblanc Meisterstuck Pen.
Comment by blanche { เวลา : 2013-02-02 17:45:38 }
ความคิดเห็นที่ 108

Mbt Outlet Uk MBT Shoes Mbt Shoes Shop Mbt Womens Mbt Asante.
Comment by hublot { เวลา : 2013-02-02 17:52:17 }
ความคิดเห็นที่ 109

Monster Beats Laptop Beats by dre Headphones Monster Beats Solo Beats By Dr Dre Monster Beats Tour Monster Beats By Dre Beatbox Beats by dre Monster Tour Beats Solo Hd Beats By Dre Monster Solo Beats By Dr. Dre.
Comment by victoria { เวลา : 2013-02-02 18:20:11 }
Comment by lanbiyu { เวลา : 2013-07-31 11:03:50 }Thaijobcenter.com
© 2009 Executive Search Services Co.,Ltd. All Rights Reserved.
21st Floor, Silom Complex Building, 191 Silom Road, Silom, Bangkok 10500 Tel. 02-231-3940 Fax. 02-231-3662